WOKA LAMPS VIENNA
WOKA GALLERY VIENNA

Secesn a viedensk dielňa, dizajnrske a architektonick nvrhy ručne zhotoven reprodukcie exkluzvnych lmp a svetiel originlne staroitnosti a umeleck predmety 19. a 20. storočia

Aby bolo mon vysvetliť neobyčajn pozciu WOKA LAMPS VIENNA, mus sa trocha prihliadnuť na historick vvoj remeselnho umenia.

Historizmus
A do počiatku 20. storočia bol vtvarn vraz v architektre a dizajne (predovetkm v ornamentike) vhradne určovan historickmi vzormi.

Ku koncu 19. storočia sa začal u pokrokovo zmľajcich umelcov prebdzať odpor, pretoe sa domnievali, e historick tly ako gotika, baroko alebo renesancia a empr stle menej zodpovedaj eurpskemu duchu tejto doby.

Ako protipl k začnajcej industrializcii a spolu s ňou vznikajcej masovej produkcii sa vytvorili po celom svete umeleckopriemyseln koly a umeleck a remeseln hnutia , aby zachrnili remeseln umenia.

Od 14. vstavy secese  (1902) sa prejavila extrmne radiklna svojbytnosť viedenskch umelcov, čm sa započala "moderna"

Kubistick sochrstvo ktor v roku 1902 vytvoril znmy viedensk architekt Josef Hoffmann 

znamen odtiepenie smerom k nezvislosti viedenskch umelcov. Je to veľmi psobiv, ak sa vezme do vahy, e pojem kubizmus vstpil do dejn umenia a okolo roku 1907 ako metda zobrazovania, ktor vyvinul Pablo Picasso.

Viedensk dielňa bola zaloen v roku 1903, a tm sa dostal tento nov tl do svojho vrcholnho rozkvetu tl viedensk dielňa.

Svojimi avantgardnmi, umeleckmi a napriek tomu nadčasovmi projektmi sformoval tl viedensk dielňa genercie architektov a dizajnrov 20. storočia.

Bauhaus, Art-Deco v Amerike od roku 1920 do roku 1940 kandinvsky dizajn okolo rokov 1940 1960, rovnako ako taliansky dizajn medzi rokmi 1960 a 1980 vrazne ovplyvnila Wiener Werkstaette .

Historick viedensk dielňa a jej v nvrhu i vyhotoven dokonal modely sa vyrbaj vo WOKA LAMPS VIENNA vo Viedni s vhradnm vyuitm ručnej prce a pvodnch nstrojov.

Svetl ponkaj po celom svete exkluzvne pecializovan obchody a predvaj sa i prostrednctvom internetu.

Staroitnosti a umeleck predmety z doby od roku 1900 a do sčasnosti njdete v kolekcii Karolinsky-Collection

Tradičn svietidl 

sa zhotovuj ručne v tloch: gotika, baroko, biedermeier, Mria Terzia, poľsk a flmsky.

Spoločne s tradičnmi podnikmi Backhausen, Lobmeyr, Augarten a Wittmann je WOKA LAMPS VIENNA členom Wien-Products

WOKA LAMPS VIENNA

Vstavn priestory v srdci Viedne, v barokovom palci Palais Breuner, A-1010 Wien1, Singerstrasse 16, Tel.: +43-1-5132912, Fax: +43-1-5138505